شش احتمال برای پنجمین رئیس خبرگان

فرهنگ نیوز با برآورد فضای احتمالی حاکم بر مجلس خبرگان رهبری دوره پنجم، به گمانه زنی نسبت به ریاست احتمالی این مجلس در جلسه آتی پرداخته است.