شرایط عمومی مدیر مدارس غیردولتی اصلاح شد

شرایط عمومی مدیر مدارس غیردولتی اصلاح شد

نمایندگان مجلس جهت تأمین نظر شورای نگهبان شرایط عمومی مدیر مدرسه و مرکز آموزش و پرورشی را اصلاح کردند.

شرایط عمومی مدیر مدارس غیردولتی اصلاح شد

(image)

نمایندگان مجلس جهت تأمین نظر شورای نگهبان شرایط عمومی مدیر مدرسه و مرکز آموزش و پرورشی را اصلاح کردند.
شرایط عمومی مدیر مدارس غیردولتی اصلاح شد