شالی‌کار هر روز خسته‌تر از دیروز

شالی‌کار هر روز خسته‌تر از دیروز

در حالی‌که کشاورزان در زمین‌ها جان می‌کنند می‌بینیم دلالان به‌راحتی در بازار جولان می‌دهند و همه این‌ها دست به دست هم می‌دهد تا کشاورز زحمت‌کش به این نتیجه برسد که برنج‌کاری هیچ سرانجامی ندارد.

شالی‌کار هر روز خسته‌تر از دیروز

(image)

در حالی‌که کشاورزان در زمین‌ها جان می‌کنند می‌بینیم دلالان به‌راحتی در بازار جولان می‌دهند و همه این‌ها دست به دست هم می‌دهد تا کشاورز زحمت‌کش به این نتیجه برسد که برنج‌کاری هیچ سرانجامی ندارد.
شالی‌کار هر روز خسته‌تر از دیروز

لردگان