شاخص قیمت تولید کننده برق در سال‌ ۱۳۹۳ نسبت به سال قبل ۲۴.۹۹ درصد افزایش یافت

مرکز آمار ایران اعلام کرد:شاخص قیمت تولید کننده برق (بر مبنای ۱۳۹۰=۱۰۰) در سال‌های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۱۲۰.۸۱ ، ۱۳۹.۰۸ و ۱۷۳.۸۳ است که درصد افزایش نسبت به سال قبل به ترتیب برابر ۳۰.۸۱، ۱۵.۱۲ و ۲۴.۹۹ درصد است.