سه لایحه جداگانه از سوی روحانی تقدیم مجلس شد

لوایح تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست؛ موافقتنامه حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و روسیه و موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین ایران و عراق تقدیم مجلس شد.