سهم ایران از درآمد گردشگری جهانی نیم درصد است

رئیس سازمان میراث فرهنگی گفت: سهم ایران از درآمد گردشگری جهان تنها نیم درصد است.