سهراب مرادی رکورد جهان را شکست

سهراب مرادی رکورد جهان را شکست

وزنه بردار ملی پوش کشورمان در رکوردگیری نهایی تیم ملی توانست به صورت غیر رسمی یک کیلوگرم رکورد دنیا و ۱۲ کیلوگرم رکورد ایران را در حرکت دوضرب جابجا کند.

سهراب مرادی رکورد جهان را شکست

(image)

وزنه بردار ملی پوش کشورمان در رکوردگیری نهایی تیم ملی توانست به صورت غیر رسمی یک کیلوگرم رکورد دنیا و ۱۲ کیلوگرم رکورد ایران را در حرکت دوضرب جابجا کند.
سهراب مرادی رکورد جهان را شکست

خبرگذاری خوزستان