سقوط از پل عابر پیاده جوان ۲۵ ساله را روانه بیمارستان کرد

سقوط از پل عابر پیاده جوان ۲۵ ساله را روانه بیمارستان کرد

مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس تهران گفت: جوان ۲۵ ساله‌ای بدلیل سقوط از پل عابر پیاده در میدان رسالت توسط تکنیسین‌های اورژانس به بیمارستان انتقال داده شد.

سقوط از پل عابر پیاده جوان ۲۵ ساله را روانه بیمارستان کرد

(image)

مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس تهران گفت: جوان ۲۵ ساله‌ای بدلیل سقوط از پل عابر پیاده در میدان رسالت توسط تکنیسین‌های اورژانس به بیمارستان انتقال داده شد.
سقوط از پل عابر پیاده جوان ۲۵ ساله را روانه بیمارستان کرد

قدیر نیوز