سفره‌های مردم تهی‌تر شده است/ ما فسادستیزیم!

سفره‌های مردم تهی‌تر شده است/ ما فسادستیزیم!

وزیر کار با تاکید بر اینکه در دورانی قرار نداریم که بتوانیم حتی یک ریال اشتباه کنیم، گفت: در این ۳ سال تلاش کردیم مزد از تورم پیشی بگیرد، چراکه ما درک می‌کنیم که سفره‌ها تهی‌تر شده است.

سفره‌های مردم تهی‌تر شده است/ ما فسادستیزیم!

(image)

وزیر کار با تاکید بر اینکه در دورانی قرار نداریم که بتوانیم حتی یک ریال اشتباه کنیم، گفت: در این ۳ سال تلاش کردیم مزد از تورم پیشی بگیرد، چراکه ما درک می‌کنیم که سفره‌ها تهی‌تر شده است.
سفره‌های مردم تهی‌تر شده است/ ما فسادستیزیم!

شهر خبر