سردار قاسمی: اگر به زنگ خطرهای ‌رهبری توجه نکنیم مسیر فعلی به انحطاط می‌انجامد

سردار قاسمی: اگر به زنگ خطرهای ‌رهبری توجه نکنیم مسیر فعلی به انحطاط می‌انجامد

یکی از فرماندهان دوران دفاع مقدس گفت: عده‌ای جنگ در کشورهای اسلامی را به صلاح ندانسته و منتظر هستند تا در داخل کشور جنگ صورت گیرد.

سردار قاسمی: اگر به زنگ خطرهای ‌رهبری توجه نکنیم مسیر فعلی به انحطاط می‌انجامد

(image)

یکی از فرماندهان دوران دفاع مقدس گفت: عده‌ای جنگ در کشورهای اسلامی را به صلاح ندانسته و منتظر هستند تا در داخل کشور جنگ صورت گیرد.
سردار قاسمی: اگر به زنگ خطرهای ‌رهبری توجه نکنیم مسیر فعلی به انحطاط می‌انجامد