سرتیپ «جلیل جبار» فرمانده جدید عملیات بغداد شد

سرتیپ «جلیل جبار» فرمانده جدید عملیات بغداد شد

«حیدر العبادی» نخست وزیر عراق طی حکمی سرتیپ «جلیل جبار» را به عنوان فرمانده جدید عملیات «بغداد» منصوب کرد.

سرتیپ «جلیل جبار» فرمانده جدید عملیات بغداد شد

(image)

«حیدر العبادی» نخست وزیر عراق طی حکمی سرتیپ «جلیل جبار» را به عنوان فرمانده جدید عملیات «بغداد» منصوب کرد.
سرتیپ «جلیل جبار» فرمانده جدید عملیات بغداد شد

ganool review