سخنگو وزارت خارجه خبر مشاور ظریف مبنی بر سرطان اردوغان را تکذیب کرد

سخنگو وزارت خارجه خبر مشاور ظریف مبنی بر سرطان اردوغان را تکذیب کرد

بهرام قاسمی در پاسخ به سئوالی در خصوص اظهارات منتشره به نقل از یکی از مشاوران وزیر امورخارجه در خصوص بیماری رئیس جمهور ترکیه آن را نادرست دانست و تصریح کرد: نظر مطرح شده در این مصاحبه تکذیب می‌شود.

سخنگو وزارت خارجه خبر مشاور ظریف مبنی بر سرطان اردوغان را تکذیب کرد

(image)

بهرام قاسمی در پاسخ به سئوالی در خصوص اظهارات منتشره به نقل از یکی از مشاوران وزیر امورخارجه در خصوص بیماری رئیس جمهور ترکیه آن را نادرست دانست و تصریح کرد: نظر مطرح شده در این مصاحبه تکذیب می‌شود.
سخنگو وزارت خارجه خبر مشاور ظریف مبنی بر سرطان اردوغان را تکذیب کرد

بازار بورس