سال ۹۵ چه تعداد تراکتور صادر شده است

سال ۹۵ چه تعداد تراکتور صادر شده است

طبق آمار گمرک در ۴ ماه منتهی به تیر سال ۹۵، ۴۷۴عدد تراکتور صادر شده است.

سال ۹۵ چه تعداد تراکتور صادر شده است

(image)

طبق آمار گمرک در ۴ ماه منتهی به تیر سال ۹۵، ۴۷۴عدد تراکتور صادر شده است.
سال ۹۵ چه تعداد تراکتور صادر شده است

bluray movie download