سازمان ملل در خصوص  جنایت حجه تحقیق می‌کند

سازمان ملل خواستار تحقیقی مستقل درباره کشتار در بازار خمیس واقع در شهرستان مستبا در استان حجه واقع در غرب یمن شده است.