زیر پوست طرح تحول سلامت در خوزستان چه می‌گذرد؟!

تعدادی از متخصصین رشته‌های مختلف شاغل در طرح سلامت که ۴ ماه بدون حقوق و بیمه مشغول هستند به زور و تهدید به اخراج مجبور شدند در طرح سرشماری در روستاها و محله همکاری کنند!!