زنگنه درباره اشکالات ۱۵ گانه قراردادهای نفتی به نمایندگان توضیح داد

زنگنه درباره اشکالات ۱۵ گانه قراردادهای نفتی به نمایندگان توضیح داد

در نشست غیرعلنی صبح امروز مجلس با زنگنه گزارشی از مراحل طی شده و اشکالات ۱۵ گانه در قراردادهای نفتی تشریح شد.

زنگنه درباره اشکالات ۱۵ گانه قراردادهای نفتی به نمایندگان توضیح داد

(image)

در نشست غیرعلنی صبح امروز مجلس با زنگنه گزارشی از مراحل طی شده و اشکالات ۱۵ گانه در قراردادهای نفتی تشریح شد.
زنگنه درباره اشکالات ۱۵ گانه قراردادهای نفتی به نمایندگان توضیح داد

لوکس بلاگ