زنگنه اشتباه‌های زیادی در مدت تصدی وزارت نفت انجام داده/ لاریجانی به این مسئله ورود کند

زنگنه اشتباه‌های زیادی در مدت تصدی وزارت نفت انجام داده/ لاریجانی به این مسئله ورود کند

دبیر اسبق اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل گفت: زنگنه کارهای اشتباه زیادی را در مدت تصدی‌گری وزارت نفت انجام داده و متاسفانه به دلیل ارتباطات اقتصادی موجود، کسانی که وظیفه رسیدگی به عملکرد وی را دارند، به این عرصه ورود پیدا نمی‌کنند.

زنگنه اشتباه‌های زیادی در مدت تصدی وزارت نفت انجام داده/ لاریجانی به این مسئله ورود کند

(image)

دبیر اسبق اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل گفت: زنگنه کارهای اشتباه زیادی را در مدت تصدی‌گری وزارت نفت انجام داده و متاسفانه به دلیل ارتباطات اقتصادی موجود، کسانی که وظیفه رسیدگی به عملکرد وی را دارند، به این عرصه ورود پیدا نمی‌کنند.
زنگنه اشتباه‌های زیادی در مدت تصدی وزارت نفت انجام داده/ لاریجانی به این مسئله ورود کند

روزنامه قانون