زمان به وقت رمل ها

تنها همان واژه هاست که در ذهنم مرور میشوند! روضه میخواهم! گریز میخواهم! روضه خوان کجاست که بیایید دست دل هایمان را بگیرد و تا مقتل اربابمان ببرد؟