زبان فارسی به واسطه ادبیات غنی در مقیاس جهانی سربلند است/ زایش تاریخ شفاهی در ایران با اعتراض به حکام ظالم

پژوهشگر ادبیات دفاع مقدس گفت: تاریخ شفاهی تاریخ تابو‌ها و صداهای فروشکسته است، این تاریخ زمانی در ایران شکل گرفت که مردم علیه حکومت‌های ظالم لب به اعتراض گشودند، تاریخ شفاهی به بلوغ دیالوگ نیاز دارد.