رکورد‌ صادرات نفت‌ و میعانات گازی ‌‌ایران شکسته شد

رکورد‌ صادرات نفت‌ و میعانات گازی ‌‌ایران شکسته شد

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران گفت: در پسابرجام تمامی رکوردها در بحث صادرات نفتی و میعانات گازی توسط شرکت پایانه‌های نفتی ایران شکسته شد.

رکورد‌ صادرات نفت‌ و میعانات گازی ‌‌ایران شکسته شد

(image)

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران گفت: در پسابرجام تمامی رکوردها در بحث صادرات نفتی و میعانات گازی توسط شرکت پایانه‌های نفتی ایران شکسته شد.
رکورد‌ صادرات نفت‌ و میعانات گازی ‌‌ایران شکسته شد

دانلود ها پلاس