روند پیگیری فاجعه منا ادامه دارد/ مسئولان ناکارآمد دولت عربستان باید پاسخگو باشند

روند پیگیری فاجعه منا ادامه دارد/ مسئولان ناکارآمد دولت عربستان باید پاسخگو باشند

سخنگوی وزارت خارجه گفت: روند پیگیری فاجعه منا ادامه دارد و مسئولان ناکارآمد دولت عربستان باید پاسخگو باشند.

روند پیگیری فاجعه منا ادامه دارد/ مسئولان ناکارآمد دولت عربستان باید پاسخگو باشند

(image)

سخنگوی وزارت خارجه گفت: روند پیگیری فاجعه منا ادامه دارد و مسئولان ناکارآمد دولت عربستان باید پاسخگو باشند.
روند پیگیری فاجعه منا ادامه دارد/ مسئولان ناکارآمد دولت عربستان باید پاسخگو باشند

مد روز