روسیه آب پاکی را بر روی دست های اوپک ریخت

روسیه آب پاکی را بر روی دست های اوپک ریخت

 وزیر انرژی روسیه اعلام کرد از همکاری احتمالی این کشور با اوپک درباره تولید نفت، چشم پوشیده است.

روسیه آب پاکی را بر روی دست های اوپک ریخت

(image)

 وزیر انرژی روسیه اعلام کرد از همکاری احتمالی این کشور با اوپک درباره تولید نفت، چشم پوشیده است.
روسیه آب پاکی را بر روی دست های اوپک ریخت

قرآن