روستاییان وام با کارمزد صفر تا سه درصد بگیرند

روستاییان وام با کارمزد صفر تا سه درصد بگیرند

معاون توسعه روستایی : به روستائیان مرزی که شرکت های مشارکتی داشته باشند وام با کارمزد صفر درصد و به بقیه روستائیان وام با کارمزد سه درصد اعطا می شود.

روستاییان وام با کارمزد صفر تا سه درصد بگیرند

(image)

معاون توسعه روستایی : به روستائیان مرزی که شرکت های مشارکتی داشته باشند وام با کارمزد صفر درصد و به بقیه روستائیان وام با کارمزد سه درصد اعطا می شود.
روستاییان وام با کارمزد صفر تا سه درصد بگیرند

ورزشی