روحانی را دوباره بشناسیم

روحانی را دوباره بشناسیم

اگر آقای روحانی لباس روحانیت به تن نداشت و مدعی تشیع‌محوری در زندگی خود نبود کسی هم به وی بخاطر وادادگی‌اش در برابر زورگویان دنیا تا این حد خرده نمی‌گرفت

روحانی را دوباره بشناسیم

(image)

اگر آقای روحانی لباس روحانیت به تن نداشت و مدعی تشیع‌محوری در زندگی خود نبود کسی هم به وی بخاطر وادادگی‌اش در برابر زورگویان دنیا تا این حد خرده نمی‌گرفت
روحانی را دوباره بشناسیم

سپهر نیوز