روحانی: تعداد حضور ورزشکاران ما در المپیک ریو یک رکورد است

روحانی: تعداد حضور ورزشکاران ما در المپیک ریو یک رکورد است

رئیس جمهور کشورمان گفت: تعداد حضور ورزشکاران ما در المپیک ریو نسبت به گذشته یک رکورد است.

روحانی: تعداد حضور ورزشکاران ما در المپیک ریو یک رکورد است

(image)

رئیس جمهور کشورمان گفت: تعداد حضور ورزشکاران ما در المپیک ریو نسبت به گذشته یک رکورد است.
روحانی: تعداد حضور ورزشکاران ما در المپیک ریو یک رکورد است

خبرگذاری خوزستان