رفتار متفاوت یوسین بولت در دهکده المپیک

رفتار متفاوت یوسین بولت در دهکده المپیک

دونده صاحب نام جامائیکایی و قهرمان المپیک های پکن و لندن، در دهکده المپیک ریو رویکردی متفاوت با دیگر ورزشکاران المپیکی در پیش گرفته است.

رفتار متفاوت یوسین بولت در دهکده المپیک

(image)

دونده صاحب نام جامائیکایی و قهرمان المپیک های پکن و لندن، در دهکده المپیک ریو رویکردی متفاوت با دیگر ورزشکاران المپیکی در پیش گرفته است.
رفتار متفاوت یوسین بولت در دهکده المپیک

car