رفتار ترافيکي جزو شاخصه‌هاي توسعه است/ آموزش دانش آموزان به عنوان سفیران ترافیک

رفتار ترافيکي جزو شاخصه‌هاي توسعه است/ آموزش دانش آموزان به عنوان سفیران ترافیک

شهردار منطقه۷ گفت: دانش آموزان مدارس ابتدايي دخترانه و پسرانه منطقه با هدف تربیت و پرورش سفيران خط سفيد در طول تابستان آموزش ترافيكي می بینند.

رفتار ترافيکي جزو شاخصه‌هاي توسعه است/ آموزش دانش آموزان به عنوان سفیران ترافیک

(image)

شهردار منطقه۷ گفت: دانش آموزان مدارس ابتدايي دخترانه و پسرانه منطقه با هدف تربیت و پرورش سفيران خط سفيد در طول تابستان آموزش ترافيكي می بینند.
رفتار ترافيکي جزو شاخصه‌هاي توسعه است/ آموزش دانش آموزان به عنوان سفیران ترافیک

بک لینک رنک 5

اتومبیل