راهیان نور دانشجویان را با گفتمان ایستادگی و مقاومت آشنا می‌کند

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه طبری بابل گفت: اردوهای راهیان نور دانشجویان را با گفتمان ایستادگی و مقاومت آشنا می‌کند.