راهکاری برای خروج استقلال از بحران

راهکاری برای خروج استقلال از بحران

استقلال برای خارج شدن از شرایطی که در دو هفته اول لیگ داشته است نیاز به تغییراتی در نحوه چیدمان و بازیکنانش دارد تا اوضاع بهتری پیدا کند.

راهکاری برای خروج استقلال از بحران

(image)

استقلال برای خارج شدن از شرایطی که در دو هفته اول لیگ داشته است نیاز به تغییراتی در نحوه چیدمان و بازیکنانش دارد تا اوضاع بهتری پیدا کند.
راهکاری برای خروج استقلال از بحران

استخدام