دیپلماسی نفتی عربستان و روسیه می‌تواند آینده نفت را متحول کند

یک اندیشکده آمریکایی به بررسی توافقنامه‌های نفتی عربستان سعودی و روسیه جهت کاهش تولید نفت و چالش ایران در این میان پرداخت.