دینداری سبب پیشرفت علم می شود

دینداری سبب پیشرفت علم می شود
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ریشه پیشرفت علم جهان در تمدن اسلامی است، گفت:حملات به ملل مسلمان و درگیری های فکری در میان متفکران و افراد متعصب از علل نابودی بخشی از دستاوردهای علمی و تضعیف جایگاه علم در اسلام بوده است.
به گزارش ایلنا، علی لاریجانی در مراسم «اختتامیه دوره آموزشی گفتمان نخبگان علوم انسانی» گفت: خیلی خرسندم امروز در محضر شما عزیزان و نخبگان علوم انسانی هستم و وقتی آقایان پارسانیا و واعظی در خصوص چگونگی دوره ها صحبت کردند، این راه را معقول و سنجیده دیدم.
رئیس مجلس شورای اسلامی، …

دینداری سبب پیشرفت علم می شود

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ریشه پیشرفت علم جهان در تمدن اسلامی است، گفت:حملات به ملل مسلمان و درگیری های فکری در میان متفکران و افراد متعصب از علل نابودی بخشی از دستاوردهای علمی و تضعیف جایگاه علم در اسلام بوده است.
به گزارش ایلنا، علی لاریجانی در مراسم «اختتامیه دوره آموزشی گفتمان نخبگان علوم انسانی» گفت: خیلی خرسندم امروز در محضر شما عزیزان و نخبگان علوم انسانی هستم و وقتی آقایان پارسانیا و واعظی در خصوص چگونگی دوره ها صحبت کردند، این راه را معقول و سنجیده دیدم.
رئیس مجلس شورای اسلامی، …
دینداری سبب پیشرفت علم می شود

خبر جدید