دومین همایش نانوپزشکی ایران برگزار می‌شود

دومین همایش نانوپزشکی ایران برگزار می‌شود

دومین همایش نانوپزشکی ایران ۶ تا ۸ مهرماه به همت دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار می‌‌شود.

دومین همایش نانوپزشکی ایران برگزار می‌شود

(image)

دومین همایش نانوپزشکی ایران ۶ تا ۸ مهرماه به همت دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار می‌‌شود.
دومین همایش نانوپزشکی ایران برگزار می‌شود

نفت آموزش پرورش دولتی