دولت مصر باز جنجال آفرید

دولت مصر باز جنجال آفرید

یکی از نمایندگان پارلمان مصر پیشنهاد داد برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور دولت مصر با دریافت مبالغی از اتباع کشورهای عربی به آنها تابعیت کامل مصری دهد.

دولت مصر باز جنجال آفرید

(image)

یکی از نمایندگان پارلمان مصر پیشنهاد داد برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور دولت مصر با دریافت مبالغی از اتباع کشورهای عربی به آنها تابعیت کامل مصری دهد.
دولت مصر باز جنجال آفرید

عکس های داغ جدید