دولت روی تجهیز فضای علمی سرمایه‌گذاری کند؛ نه اعزام دانشجو به خارج

دولت روی تجهیز فضای علمی سرمایه‌گذاری کند؛ نه اعزام دانشجو به خارج

دبیر سابق اتحادیه دانشجویان مستقل سراسر کشور گفت: اگر دولت واقعا خواستار پیشرفت علمی است، در تجهیز فضای علمی دانشگاه‌‌ها همت و سرمایه‌گذاری کند؛ نه اعزام دانشجو به خارج از کشور.

دولت روی تجهیز فضای علمی سرمایه‌گذاری کند؛ نه اعزام دانشجو به خارج

(image)

دبیر سابق اتحادیه دانشجویان مستقل سراسر کشور گفت: اگر دولت واقعا خواستار پیشرفت علمی است، در تجهیز فضای علمی دانشگاه‌‌ها همت و سرمایه‌گذاری کند؛ نه اعزام دانشجو به خارج از کشور.
دولت روی تجهیز فضای علمی سرمایه‌گذاری کند؛ نه اعزام دانشجو به خارج

bluray movie download