دولت ترکیه دفتر خبرگزاری جیهان را تصرف کرد

خبرگزاری جیهان با انتشار یک بیانیه اعلام کرد مقامات دولتی ترکیه دفتر این خبرگزاری را به تصرف خود درآورده‌اند.