دولت تدبیر در بن بست برجام

دولت تدبیر در بن بست برجام

کسانی که در سال ۲۰۰۳ قرارداد سعدآباد و پاریس را رقم زدند، سال بعد شاهد برهم خوردن تمام تعهدات بودند، آیا برجام هم سرنوشتی مشابه ای خواهد داشت.

دولت تدبیر در بن بست برجام

(image)

کسانی که در سال ۲۰۰۳ قرارداد سعدآباد و پاریس را رقم زدند، سال بعد شاهد برهم خوردن تمام تعهدات بودند، آیا برجام هم سرنوشتی مشابه ای خواهد داشت.
دولت تدبیر در بن بست برجام

فیلم سریال آهنگ