دوستم بعد از دیدن فیلم اعدام، خودش را دار زد!/ چند بار علیه مدیران مدرسه طومار جمع کردیم

دوستم بعد از دیدن فیلم اعدام، خودش را دار زد!/ چند بار علیه مدیران مدرسه طومار جمع کردیم

سینا می‌گوید چند بار طومار جمع کردیم علیه مدرسه. سر اردو رفتن بود یک‌بار. طوماری نوشتیم که ۸۰، ۹۰ نفری هم آن را امضا کردند. ما توانستیم مدیریت مدرسه را برای رفتن به اردو قانع کنیم.

دوستم بعد از دیدن فیلم اعدام، خودش را دار زد!/ چند بار علیه مدیران مدرسه طومار جمع کردیم

(image)

سینا می‌گوید چند بار طومار جمع کردیم علیه مدرسه. سر اردو رفتن بود یک‌بار. طوماری نوشتیم که ۸۰، ۹۰ نفری هم آن را امضا کردند. ما توانستیم مدیریت مدرسه را برای رفتن به اردو قانع کنیم.
دوستم بعد از دیدن فیلم اعدام، خودش را دار زد!/ چند بار علیه مدیران مدرسه طومار جمع کردیم

مجله اینترنتی