دوربینها را بعد از عید به ورزشگاه‌ها راه نمی دهیم

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: به سازمان لیگ پیشنهاد دادم که از سال جدید دوربین ها را به ورزشگاه راه ندهند.