دفاع نوبخت از مدیر نجومی ۶۳۰میلیونی/ او از ذخایر و امانتدار کشور است!

دفاع نوبخت از مدیر نجومی ۶۳۰میلیونی/ او از ذخایر و امانتدار کشور است!

رئیس سازمان مدیریت از سید صفدر حسینی به عنوان یکی از ذخیره های نظام یاد کرد و گفت: گذشته از ارادت شخصی بنده به دکترحسینی، سایر اعضاء هیأت عامل سابق صندوق توسعه ملی نیز از بزرگان اقتصاد کشور هستند و الحق در دوران مسئولیت خود امانتداران بزرگی بودند.

دفاع نوبخت از مدیر نجومی ۶۳۰میلیونی/ او از ذخایر و امانتدار کشور است!

(image)

رئیس سازمان مدیریت از سید صفدر حسینی به عنوان یکی از ذخیره های نظام یاد کرد و گفت: گذشته از ارادت شخصی بنده به دکترحسینی، سایر اعضاء هیأت عامل سابق صندوق توسعه ملی نیز از بزرگان اقتصاد کشور هستند و الحق در دوران مسئولیت خود امانتداران بزرگی بودند.
دفاع نوبخت از مدیر نجومی ۶۳۰میلیونی/ او از ذخایر و امانتدار کشور است!

مهارت برتر