دستگیری بیش از هزارنفرتوسط پلیس هند درکشمیر

دستگیری بیش از هزارنفرتوسط پلیس هند درکشمیر

از هشتم جولای ۲۰۱۶ (۱۸ تیر ۱۳۹۵)، بعد از کشته شدن برهان وانی، رهبر گروه جدایی طلب حزب المجاهدین، اقدامات سرکوب گرانه هند و مقررات منع آمد و رفت در کشمیر گسترده ترین تظاهرات و اعتراضات سالهای اخیر را علیه حکومت هند رقم زده است.

دستگیری بیش از هزارنفرتوسط پلیس هند درکشمیر

(image)

از هشتم جولای ۲۰۱۶ (۱۸ تیر ۱۳۹۵)، بعد از کشته شدن برهان وانی، رهبر گروه جدایی طلب حزب المجاهدین، اقدامات سرکوب گرانه هند و مقررات منع آمد و رفت در کشمیر گسترده ترین تظاهرات و اعتراضات سالهای اخیر را علیه حکومت هند رقم زده است.
دستگیری بیش از هزارنفرتوسط پلیس هند درکشمیر