در مقابل شهریه‌های میلیونی دانشکده هنر شیراز امکانات و رفتار مسئولان مناسب نیست

یک دانشجوی فعال دانشکده هنر عالی شیراز گفت: در مقابل شهریه‌های میلیونی دانشکده امکانات و رفتار مسئولان مناسب نیست.