دردنيا به رتبه پانزده توليد علم رسيديم/ با اين وجود سرعت رشد علمی کشور کم است

دردنيا به رتبه پانزده توليد علم رسيديم/ با اين وجود سرعت رشد علمی کشور کم است

وزیر علوم گفت: در دنيا رتبه ١٥ توليد علم راداريم ولي با اين وجود سرعت رشد علمی ایران کم است .

دردنيا به رتبه پانزده توليد علم رسيديم/ با اين وجود سرعت رشد علمی کشور کم است

(image)

وزیر علوم گفت: در دنيا رتبه ١٥ توليد علم راداريم ولي با اين وجود سرعت رشد علمی ایران کم است .
دردنيا به رتبه پانزده توليد علم رسيديم/ با اين وجود سرعت رشد علمی کشور کم است

اس ام اس جدید