دختر بسیجی مسلمان با حفظ عفت و رفتارش مدافع حرم باشد

دختر بسیجی مسلمان با حفظ عفت و رفتارش مدافع حرم باشد

استاد دانشگاه گفت: جامعه به عفت شما و نفس پاک شما نیاز دارد شما دختران بسیجی با عفت خود مدافع حرم باشید.

دختر بسیجی مسلمان با حفظ عفت و رفتارش مدافع حرم باشد

(image)

استاد دانشگاه گفت: جامعه به عفت شما و نفس پاک شما نیاز دارد شما دختران بسیجی با عفت خود مدافع حرم باشید.
دختر بسیجی مسلمان با حفظ عفت و رفتارش مدافع حرم باشد

موزیک سرا