دانشگاه بهترین فرصت برای تاثیر فرهنگی بر قشر جوان جامعه است

دانشگاه بهترین فرصت برای تاثیر فرهنگی بر قشر جوان جامعه است

دانشگاه بهترین فرصت برای تاثیر فرهنگی بر قشر جوان جامعه که امروز آماج بیشترین هجمه‌های ضدفرهنگیست می‌باشد؛ مقتضی است تا آن شورا با اتخاذ رویکرد مسئولانه مانع آن شوند تا فرصت فرهنگی دانشگاه‌ها در سایه ولنگاری مسئولینی که هر دغدغه‌ای جز حل معضلات فرهنگی دارند، از دست رود.

دانشگاه بهترین فرصت برای تاثیر فرهنگی بر قشر جوان جامعه است

(image)

دانشگاه بهترین فرصت برای تاثیر فرهنگی بر قشر جوان جامعه که امروز آماج بیشترین هجمه‌های ضدفرهنگیست می‌باشد؛ مقتضی است تا آن شورا با اتخاذ رویکرد مسئولانه مانع آن شوند تا فرصت فرهنگی دانشگاه‌ها در سایه ولنگاری مسئولینی که هر دغدغه‌ای جز حل معضلات فرهنگی دارند، از دست رود.
دانشگاه بهترین فرصت برای تاثیر فرهنگی بر قشر جوان جامعه است

سپهر نیوز