دانشگاهیان زباله‌های محوطه دانشگاه‌ زنجان را پاکسازی کردند

در راستای دومین جشنواره محیط زیستی «من، زمین، بهار» دانشگاهیان دانشگاه زنجان در حرکتی ارزشمند با جمع آوری زباله‌های سطح دانشگاه نسبت به پاکسازی محوطه اقدام نمودند.