داعش ۷ عراقی را با سیم اعدام کرد

داعش ۷ عراقی را با سیم اعدام کرد

عناصر تروریست داعش، هفت عراقی و سه برادرانِ داعش کُش را اعدام کردند.

داعش ۷ عراقی را با سیم اعدام کرد

(image)

عناصر تروریست داعش، هفت عراقی و سه برادرانِ داعش کُش را اعدام کردند.
داعش ۷ عراقی را با سیم اعدام کرد