دادگاه ترکیه عضو خطرناک داعش را رها کرد

دادگاه ترکیه عضو خطرناک داعش را رها کرد

دادگاهی در ترکیه «احمد گونش » یکی از اعضای خطرناک وابسته به گروه تروریستی داعش و فعال در سوریه را آزاد کرد.

دادگاه ترکیه عضو خطرناک داعش را رها کرد

(image)

دادگاهی در ترکیه «احمد گونش » یکی از اعضای خطرناک وابسته به گروه تروریستی داعش و فعال در سوریه را آزاد کرد.
دادگاه ترکیه عضو خطرناک داعش را رها کرد

باران فیلم