خوشحالی داعش از حمله فرانسه

خوشحالی داعش از حمله فرانسه

حمله داعش به فرانسه در روز جشن ملی، کانال های تلگرام این گروه را پر کرد.

خوشحالی داعش از حمله فرانسه

(image)

حمله داعش به فرانسه در روز جشن ملی، کانال های تلگرام این گروه را پر کرد.
خوشحالی داعش از حمله فرانسه