خط امام هویت جریان انقلابی و بسیج دانشجویی است

خط امام هویت جریان انقلابی و بسیج دانشجویی است

مسول سازمان بسیج دانشجویی در افتتاحیه نشست سراسری خط امام اظهار داشت: خط اما یک شعر نیست خط امام هویت جریان انقلابی و بسیج دانشجویی کشور است.

خط امام هویت جریان انقلابی و بسیج دانشجویی است

(image)

مسول سازمان بسیج دانشجویی در افتتاحیه نشست سراسری خط امام اظهار داشت: خط اما یک شعر نیست خط امام هویت جریان انقلابی و بسیج دانشجویی کشور است.
خط امام هویت جریان انقلابی و بسیج دانشجویی است

فستیوال فیلم