خرید جنس خارجی؛ ضربه به پیکره تولید ملی

خرید جنس خارجی؛ ضربه به پیکره تولید ملی

آيا واقعا ما نسبت به توليدات داخلي مسئولیت داريم؟ وقتي بين خريد کالاي داخلي و خارجي مخيريم که يکي را انتخاب کنيم آيا بايد به چيزهايي غير از «تقاضا و مرغوبيت کالا و اقتصاد خانواده» و از اين قبيل هم فکر کنيم؟

خرید جنس خارجی؛ ضربه به پیکره تولید ملی

(image)

آيا واقعا ما نسبت به توليدات داخلي مسئولیت داريم؟ وقتي بين خريد کالاي داخلي و خارجي مخيريم که يکي را انتخاب کنيم آيا بايد به چيزهايي غير از «تقاضا و مرغوبيت کالا و اقتصاد خانواده» و از اين قبيل هم فکر کنيم؟
خرید جنس خارجی؛ ضربه به پیکره تولید ملی

فروش بک لینک

قدیر نیوز